fbpx

Work goes happy

Blogit

Vain hyvinvoiva henkilöstö voi olla tuottava

Henkilöstön tuottavuuteen ja hyvinvointiin vaikuttaa suoraan organisaation ilmapiiri; se miten ihmiset kommunikoivat ja tulevat toimeen keskenään. Olemme Suomen Mentaalivalmennuksessa määritelleet 22 eri osa-aluetta, jotka vaikuttavat organisaation ilmapiiriin. Tässä blogissa osa-alueista käydään läpi: asenne, motivaatio, vuorovaikutus ja tiimin yhteistyötaidot sekä muutama muu organisaation ilmapiiriin vaikuttava tekijä. Näitä voisi kuvailla seuraavasti, miten ne ideaalitilanteessa voisivat olla.

Organisaation ilmapiiri vaikuttaa kassavirtaan

Oleellista on ymmärtää, että organisaation ilmapiiri vaikuttaa suoraan kassavirtaan joko positiivisesti tai negatiivisesti. Positiivisessa ilmapiirissä on sosiaalinen turvallisuus ja kaikki saavat olla omia itsejään. Ajan myötä rakentuu myös keskinäinen luottamus, joka johtaa nopeaan ja dynaamiseen päätöksentekoon, joka puolestaan mm. nopeuttaa prosesseja. Negatiivisessa ilmapiirissä päätöksenteko on hidasta ja keskinäinen luottamus puuttuu. Pelon tai autoritäärisen johtamisen ilmapiirissä työntekijä tekee pitkässä juoksussa virheitä, voi huonosti ja mahdollisesti sairastuu. Nykypäivänä erityisesti henkisten ongelmien mm. masennuksen tai burn-outin takia jää sairaslomalle, ja mahdollisesti työkyvyttömyyseläkkeelle, vuosittain iso joukko työntekijöitä. Nämä olisivat estettävissä hyvällä johtamisella sekä panostamalla työhyvinvointiin, kuten organisaation ilmapiirin kehittämiseen.

Kaikilla näillä on suora yhteys myös taloudellisiin tunnuslukuihin, kuten Strategic Accountingin tekemä tutkimus organisaation ilmapiirin vaikutuksesta kassavirtaan osoittaa (avaa tutkimus PDF-muodossa tästä)

Yksilön vastuu ilmapiirin kehittämiseen ja yrityksen menestykseen on oleellinen

Henkilöstön fyysinen ja henkinen hyvinvointi vaikuttaa suoraan sekä työn tuottavuuteen että sairauspoissaoloihin. Henkilöstön tulee itse ottaa vastuu sekä omasta fyysisestä että henkisestä hyvinvoinnistaan. Vaikka työntekijä olisi henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa ja huolehtisi omasta palautumisestaan, tulee henkilöstön vahvuuksien tukea työn prosesseja ja työnkuvaa. Tämän vuoksi myös työtehtävien sisäinen kehittäminen tulee olla jatkuvasti työn alla. Työmaailma kehittyy koko ajan ja joudumme koko ajan uusiutumaan, sillä vanhat toimintatavat eivät enää uudessa maailmassa toimi.

Vahvuuksien pohjalla on itsetuntemus. Ymmärtämällä itseään, ymmärtää myös muita ja mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen organisaatiossa. Tulevaisuuden työyhteisössä ei ole enää johtajia, vaan jokainen tulee olemaan oman työnsä johtaja. Itsetuntemus on itsensä johtamisen perusta. Hyvin itsensä tuntevat tunnistavat sekä vahvuutensa että haasteensa ja osaavat johtaa itseään ja omaa palautumistaan työn kuormituksesta. He tulevatkin olemaan tulevaisuuden menestyjiä.

Kaikki toimet, joilla yksilön omaa itsetuntemusta ja organisaation ilmapiiriä kehitetään, vievät yritystä kohti parempaa tulevaisuutta ja menestystä. Nämä johtavat työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen ja kassavirtaan.

Olemme yrityksen hyvän talouden ja työhyvinvoinnin oravanpyörässä. Tarvitsemme menestyvissä yrityksissä molempia, niin kassavirtaa kuin hyvinvointia. Joten yritysjohtajat: satsatkaa mahdollisuuksiin kehittää organisaation ilmapiiriä ja henkilöstön hyvinvointia. Vastaavasti henkilöstö: ottakaa vastuuta ilmapiiristä ja omasta hyvinvoinnista. Vaalikaa niitä, niin olette työnantajalle kultaakin kalliimpia. Näin ollen vastakkainasettelun aika on ohi ja hyvällä yhteistyöllä saamme henkilöstön hyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen kulkemaan käsi kädessä. Ne eivät voi kulkea omia polkujaan.

Kuusi organisaation ilmapiiriin vaikuttavaa tekijää

Tiimin yhteistyö

Yhteistyöllä työntekijät pystyvät rakentamaan jotain paljon suurempaa kuin mihin kukaan heistä olisi ikinä yksinään pystynyt. Tiimi, jossa vallitsee keskinäinen luottamus ja arvostus, pystyy kunnioittamaan sen jokaista jäsentä, ja näin jokainen saa kokemuksen siitä, että on tärkeä osa yhteistä päämäärää. ”Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä pitkälle, mene yhdessä”.

Asenne

Hyvä asenne auttaa jatkamaan ja jaksamaan silloinkin, kun helppo ratkaisu ei odota nenän edessä. Vastoinkäymiset ja haasteet kuuluvat elämään. Oikealla asenteella niistä pääsee jatkamaan eteenpäin. Never give up!

Motivaatio

Motivaatio syntyy siitä, että työllä on selkeä merkitys. Motivoitunut työntekijä on innostunut ja sitoutunut työhönsä, mikä lisää työn tuottavuutta.

Vuorovaikutustaidot

Yhteistyön edellytys on se, että ymmärrämme toisiamme. Hyvät vuorovaikutustaidot tarkoittavat sitä, että pystyy muuttamaan omaa viestimistapaansa kuulijan mukaan. Se on kykyä ymmärtää toista ihmistä ja tulla itse ymmärretyksi. Viestiminen ja tiedottaminen ovat yksi työyhteisöjen suurimmista haasteista.

Itseohjautuvuus

Työntekijöiden itseohjautuvuus lisää hallinnan tunnetta omassa työssään ja keventää esimiehen työtä. Esimiehelle jää enemmän aikaa olennaisiin tehtäviin, kun hän voi luottaa siihen, että perustyötehtävät hoituvat ilman esimiehen ohjausta.

Hallinnan tunne

Työn mielekkyyteen vaikuttaa olennaisesti se, että työntekijällä on tunne siitä, että hän pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä sekä kykenee suoriutumaan omista työtehtävistään. Hallinnan tunne ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät työntekijöiden sitoutuneisuutta työhönsä.

Menestyvissä yrityksissä on hyvinvoivia ihmisiä, jotka ovat yrityksen selkäranka ja voima!
Vain hyvinvoiva henkilöstö voi olla tuottava!

Tee kartoitus oman työyhteisösi ilmapiiristä ja omasta mentaalisesta suorituskyvystä. Olemme Suomen Mentaalivalmennuksessa laatineet organisaation ilmapiiriin ja työntekijän oman. mentaaliseen suorituskykyyn kartoitukseen kyselyt, jotka ovat suuntaa antavia ja toimivat oman toiminnan reflektiona mahdollistaakseen seuraavan askeleen ottamisen eteenpäin.

Menestyksekästä, tuottavaa ja hyvinvoivaa vuotta toivottaen

Jouko Mikkola
Suomen Mentaalivalmennus oy
Toimitusjohtaja ja mentaalivalmentaja
www.mentaali.fi

Kirjoittaja on Suomen Mentaalivalmennuksen toimitusjohtaja ja valmentaja. Hän on erikoistunut ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja yksilön vahvuuksiin hyödyntäen toiminallisen neurotieteen työkaluja. Henkilöstön resilienssi, niin henkilöstön palautumistaidot kuin päivittäisten työtehtävien kehittäminen, ovat Suomen Mentaalivalmennuksen ydinosaamista.

Kirjoittaja

Jouko Mikkola, työelämän ja urheilun mentaalivalmentaja, ActionTypes Certified valmentaja, Suomen Mentaalivalmennus Oy