Work goes happy

Workgoesvalues – Puhujaesittelyt

Wiki Wikström

Wiki Wikström on suorasanainen valmentaja ja kehittämistyön ammattilainen. Wikillä on taustalla yli 30 vuoden rautainen kokemus HR:n ja henkilöstön kehittämisen puolelta sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yrityksissä. Wiki on vastannut useista laajoista osaamisen kehittämisen projekteista ja myös aiemmissa työnkuvissaan valmentanut ja opastanut muita uusien toimintatapojen käyttöönottamisessa. Yrittäjänä Wiki haluaa auttaa yksilöitä, yrityksiä ja organisaatioita pääsemään parhaaseensa ja oivaltamaan uutta keskustelevan ja kysyvän valmennuksen kautta.

Wiki on räväkkä ja aito persoona, jota ohjaa vahva tahtotila mennä eteenpäin ja kehittää asioita. Hän on taitava tunnistamaan toisten potentiaalin ja tukemaan sen esille tuomisessa. Hän uskoo, että haastavatkin tilanteet ja vastoinkäymiset voidaan kääntää voimavaroiksi, jotka tekevät vahvemmaksi ja opettavat uutta. Omalla toiminnalla ja valinnoilla voi aina vaikuttaa – keskeistä on oppia ymmärtämään omat kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuudet.

Juhani Tuure

Juhani Tuure on monipuolisella kokemuspaletilla varustettu johtamisen ja arvopohjaisen toimintakulttuurin kehitysvalmentaja. Laajan johtamis- ja kehittämisosaamisensa sekä erilaisten toimialojen tuntemuksen myötä Juhani kykenee tarjoamaan aidosti asiakaslähtöisiä valmennuksia. Hän tunnistaa arvopohjaisen liiketoiminnan ja yksilötason prosessien keskeiset tekijät ja opastaa kokonaisvaltaisen kehityksen synnyttämisessä. Juhani haluaakin auttaa yrityksiä hyödyntämään piilevän potentiaalinsa ja menestymään.

Humanisti-insinööriksikin itseään kuvaileva Juhani on ihmislähtöinen pohdiskelija, joka uskoo yhteistyön ja luottamuksen voimaan. Hän on taitava kuuntelemaan, asettamaan oikeita kysymyksiä ja tuomaan esille erilaisia näkökulmia. Lisäksi hänellä on erityislaatuinen kyky jäsentää ja kiteyttää asioita helposti ymmärrettävään muotoon. Valmentajana Juhani ei tarjoakaan valmiita ratkaisuja, vaan auttaa analyyttisen vuorovaikutuksen kautta toisia oivaltamaan ja toimimaan itse.

Ellen Lindell

Ellen Lindell on johtamisen kehittäjä ja työelämän uudistaja. Hänen asiakaskohtaisesti räätälöidyissä, osallistavissa valmennuksissaan ja sparrauksissaan keskeisiä teemoja ovat johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen, sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen, ratkaisukeskeisyyden ja itseohjautuvuuden mahdollistaminen, yrityksen arvoista, merkityksellisyyden kokemuksesta ja osallisuudesta kumpuavan työntekijäkokemuksen edistäminen.

Käytännönläheinen ja innostava Ellen ohjaa esimiesvastuullisia ja työyhteisöjä löytämään omat vahvuutensa, joiden varaan on hyvä rakentaa kestävää yhteistä menestystä. Hän haastaa osallistujia ajattelemaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia monista näkökulmista, tavoitteena aina oivallukset ja ratkaisujen löytäminen. Ellen auttaa asiakkaitaan arvioimaan yhteisön aikaansaamis-kyvykkyyttä ja sitä kautta tunnistamaan jokaisen yksilön vaikutukset sekä vastuun liiketoiminnan menestyksestä.

Ellenillä on vankka omakohtainen kokemus johto- ja esimiestehtävistä, joka antaa hänelle perspektiiviä ja auttaa ymmärtämään erilaisten organisaatioiden toimintaa sekä tunnistamaan asioiden ja ilmiöiden keskinäiset vaikutussuhteet nopeasti. Hän on asiakaskeskeisen ajattelutavan puolestapuhuja, joka uskoo työntekijöiden hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden tunteen heijastuvan myönteisesti asiakaskokemuksen kautta liiketoiminnan tuottavuuteen.

Reetta Vanhanen

Reetta Vanhanen uskoo, että kaikki meistä ovat rakkauden arvoisia. Tähän inhimilliseen tarpeeseen perustuu myös hänen työnsä, jossa työvälineenä ja metodina on mm. NLP. Reetta on kouluttanut tuhansia ihmisiä avoimissa NLP koulutuksissa ja yrityksille räätälöidyissä ohjelmissa vuodesta 2000 alkaen. Reetan missio on olla mukana luomassa maailmaa jossa ihmiset tulevat nähdyiksi, kuulluiksi, ymmärretyksi ja rakastetuiksi omana aitona itsenään.

Tänä päivänä hänen koulutuksensa muovautuvat yhä enemmän palvelemaan sitä miksi ihmiset tulevat koulutuksiini ja mitä he todella haluavat elämäänsä, elääkseen entistä enemmän tasapainoista ja onnellista elämää. Työni on ollut paras opettaja Reetalle, sillä varsinaisesti tämän lajin oppii kouluttaessa muita.

Tomi Hilvo

Tomi Hilvo on sisältömarkkinointiin erikoistuneen DIngle Oy:n toimitusjohtaja. Markkinoinnin lisäksi hänen pitkä ja kansainvälinen kokemuksensa kattaa johtamisen , kulttuurinjohtamisen, palveluliiketoiminnan kansainvälistämisen sekä BtoB-myynnin johtamisen ja modernisoinnin.

Hilvon menestyksekäs ura sisältää mm. opettajana toimimisen Kaliforniassa, mediatoimistoalan disruption Toinen Helsinki Oy:n johdossa, sekä suomalaisen palvelukonseptin kansainvälistämisen Management Events -yhtiön toimitusjohtajana seitsemän vuoden ajan. Tänä aikana yritys kasvoi vauhdikkaasti sekä Euroopassa että Aasiassa ja valittiin Euroopan parhaimpien työpaikkojen joukkoon. Koulutukseltaan Hilvo on Yhteiskuntatieteen maisteri.

Jaana Villanen

Jaana on rohkea toisten edun etsijä, joka löytää ratkaisun tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hänen utelias, jatkuvasti kehitysmahdollisuuksia etsivä ajatusmaailmansa yhdistettynä tavoitteelliseen ja uskaltavaan asenteeseen näkyy loputtomana kehittymisenä ja uusina innovaatioprojekteina. Jaana uskoo, että meissä jokaisessa on valtavasti potentiaalia ja rohkeutta, joiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä hän pystyy kehitystyön ammattilaisena auttamaan ainutlaatuisella tavalla. Omien voimavarojen ja toiminnan vaikuttavuuden oivaltamisen myötä syntyy rohkeutta ottaa pelosta huolimatta ensimmäiset askeleet ja viedä ajatuksia käytäntöön, mikä puolestaan vahvistaa motivaatiota ja uskoa omiin kykyihin. Tämän arvopohjaisen kehitysprosessin edesauttaminen ja yritysten menestyksen näkeminen motivoikin Jaanaa työssään.

Kaikkea Jaanan toimintaa ohjaavat aina arvot, jotka hänen työssään ovat vastuullisuus, välittäminen ja inhimillisyys. Ihmisyyden arvostaminen ja toisista välittäminen pitäisi aina priorisoida niin henkilökohtaisessa elämässä kuin yritystoiminnassa. Kokonaisvaltaisesti vastuullisen toiminnan kautta voidaan luoda aidosti hyvää, sekä ihmisille että ympäristölle, samalla itse menestyen. Jaana uskookin, että onnistunut ja kestävä kehitys ankkuroituu aina missioon, visioon ja arvoihin – tekijöihin, jotka ovat kaiken perustana.

Antti Kylliäinen

Eetikko Antti Kylliäinen ei osaa puhua kuin yhdestä asiasta: hyveistä. Hyveistä miehellä kyllä sitten riittääkin puhuttavaa monelta kantilta ja vaikka kuinka paljon. Antti kuuluu aristoteelisen hyve-etiikan johtaviin asiantuntijoihin Suomessa.

Antin perimmäinen päämäärä on saada hyveiden avulla aikaan kulttuurivallankumous ja muuttaa ensin Suomi ja sitten koko maailma entistä paremmaksi. Työelämän hyveprosessien lisäksi hän on kehitellyt hyvetyökaluja myös mm. päiväkotien ja koulujen kasvatustyöhön, vanhusten ja vammaisten hoivapalveluihin, taloyhtiöiden arkeen sekä joukkueurheilun maailmaan.

Vuonna 2008 perustetun SyFronin ja syksyllä 2018 perustetun Lykeion Oy:n avulla Kylliäinen kumppaneineen on ottanut asiakseen palauttaa hyve suomalaisten arkikieleen ja hyveet keskeiseksi osaksi suomalaista elämänmenoa. Antin kehittämillä Hyveet työssä -prosesseilla rakennetaan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja hyvää työkulttuuria. Ja niiden myötä paljon ja monenlaista hyvää niin ihmisille itselleen ja heidän yhteisöilleen, organisaatioille kuin niiden asiakkaille ja omistajillekin. Tavoitteena on saada aikaan kulttuurivallankumous, joka muuttaa suomalaisen yhteiskunnan pohjiaan myöten vuoteen 2030 mennessä.
Antti uskoo, että hyveiden avulla maailma muuttuu.

Piritta Seppälä

Viestintä-Piritta Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Piritta Seppälä on erikoistunut oman työtaustansa ja viestinnän osaamisensa pohjalta erityisesti järjestöjen sosiaalisen median käyttöön. Tämän lisäksi hän on vuosien varrella kouluttanut ja konsultoinut useiden ministeriöiden, virastojen ja kuntien viestijöitä, johtoryhmiä sekä henkilöstöä sosiaalisen median käytössä.
Seppälältä on julkaistu ainoat suomalaiset opasteokset, jotka käsittelevät järjestöjen sosiaalisen median käyttöä. Kuuntele ja keskustele –Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa julkaistiin syyskuussa 2014. Kiinnostu ja kiinnosta – Näin markkinoit järjestöäsi sosiaalisessa mediassa -kirjan (2011) kolmas painos myytiin loppuun joulukuussa 2013.

Piritta on perehtynyt suomalaiseen järjestösomen käyttöön ja myös tehnyt aktiivista kartoitusta järjestösomen kehityksestä. Viestintä-Piritta on toteuttanut Pirittan johdolla kaksi Järjestösome-kartoitusta (2014 ja 2015). Järjestösome-trendit Piritta on julkaissut nyt neljänä vuonna peräkkäin. Näiden lisäksi Piritta bloggaa sosiaalisesta mediasta ja seuraa aktiivisesti järjestösome-sektorin kehitystä maailmalla.

Juri Aaltonen

Juri on Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja. Hän on johtanut ERTOa vuodesta 2011 alkaen. Koulutukseltaan Aaltonen on työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti OTL. Hän on sekä kansallisen että kansainvälisen ay-toiminnan kokenut toimija ja ollut myös tuomioistuinlakimiehenä.

Juri korostaa yksilöiden arvojen tunnistamisen tärkeyttä, ammatillisen osaamisen kehittämistä, jonka pohjalta tasa-arvoinen työ ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta on mahdollinen. Ammatillinen osaaminen on olennainen osa työllistymistä ja työssä jaksamista.

 

Martti Puohiniemi

Martti Puohiniemi valtiotieteiden tohtori, itsenäinen tutkija, joka on tutkinut suomalaisten asenteita ja arvomaailmaa sekä näiden suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen ja ajan ilmiöihin. Puohiniemi on tutkinut laajalti suomalaisen arvomaailman kehitystä. Hänen mukaansa erityisesti tieto- ja viestintäteknologian vaikutus arvoihin voi osoittautua merkittäväksi, koska se muuttaa sosiaalista elämää ja työtapoja sekä fragmentoi yhteisöjä ja mediayleisöjä.

Puohiniemi katsoo, että yritysten arvolistat jäävät liian helposti kotisivun koristeiksi, pölyyntyviksi ja haalistuviksi seinätauluiksi, rutiininomaiseksi osaksi yritysesittelyä tai juhlapuheiden kauniiksi sanoiksi. Arjessa elävät arvot ovat valintoja ohjaavia periaatteita, joihin on kiteytetty yhteinen ymmärrys siitä, mikä on tärkeää ja mitä kohti kannattaa mennä. Arvot luovat yrityskulttuurin perustan. Arvoja ei keksitä, ne löydetään. Kun arvot on tunnistettu ja niiden merkitykset sisäistetty kaikilla organisaatiotasoilla, ne alkavat ohjata arjen toimintaa. Siksi esimiehen tulee tunnistaa paitsi yrityksen, myös porukkansa sekä omat arvonsa.