fbpx

Work goes happy

Blogit

Työntekijällä on oikeus voida hyvin

Hyvinvointipalveluiden toimivuuden tae ei ole pelkästään riittävä taloudellinen resurssi, vaan myös hyvinvoiva
henkilöstö. Kuntien heikentynyt taloudellinen tilanne on kiistatta riski henkilöstön hyvinvoinnille. Kiire,
sijaispula ja kuormittava työ aiheuttavat kierteen, jossa sairauslomat lisääntyvät ja työntekijän pahoinvointi
lisääntyy. Kunnissa on kiinnitettävä erityisesti huomiota sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jaksamiseen ja
työhyvinvoinnin lisäämiseen ja sen turvaamiseen. Henkilöstömitoituksissa on pysyttävä, sijaisjärjestelmää tulee
kehittää ja työsuhteiden pätkittämisestä on luovuttava. Työtehtävien ja toimenkuvien muutoksiin tulee panostaa
koulutuksella ja riittävällä ohjauksella. Henkilöstölle on myös turvattava työrauha jatkuvan muutospaineen ja
kehittymisen työmaailmassa.
Mikäli suunniteltu eläkeiän nosto toteutuu, työssä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tulee ohjata riittävästi
resursseja. Kevan toteuttaman työssä jaksamisen ja työurien pidentämisen malli on tuonut merkittäviä tuloksia.
Työssä jatketaan entistä pidempään, myös alentuneesta työkyvystä huolimatta ja varhaiseläkkeelle siirtymiset ovat
vähentyneet varhaisen tuen, työterveysyhteistyön ja työnkuvien muuttamisen avulla. Tätä työtä on hyvä laajentaa
kunta-alan työpaikoilla.
Työhyvinvointiin satsaaminen kannattaa jo työuran alkupuolella, tuloksena on tyytyväinen, jaksava työntekijä ja
hyvinvoiva työyhteisö. Tämä taas tuottaa laadukasta ja kustannustehokasta palvelua, jonka vaikutukset näkyvät
laajasti. Jokaisella työntekijällä on oikeus saada tehdä työnsä hyvin ja voida hyvin työyhteisössä.

Kirjoittaja

,