fbpx

Work goes happy

Blogit

Tuo huvinvointi – mitä se on?

HYKS Operatiivisen tulosyksikön työhyvinvointikampanja on seuraavista osa-alueista koostuva kolmen teemavuoden kokonaisuus, jonka avulla yksiköt ja yksilöt voivat löytää oman työhyvinvointinsa kehittämiskohteet, tehdä suunnitelman ja käyttää kampanjamateriaalia sen toteuttamisessa.

Luottamuksen ilmapiiri – puhumalla paras: Vuonna 2011 rakensimme luottamusta työyhteisöissämme parantamalla yhteistoimintaa ja keskustelukulttuuria. Osastojen vetovastuussa olevat työparit, osastonhoitaja ja –lääkäri sekä muut esimiehet ovat avainasemassa yhteistoiminnan rakentamisessa. He vastaavat kokousten järjestämisestä ja työryhmien koolle kutsumisesta. Hyväkään johtaja ei pärjää yksin, vaan yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin toteutumiseksi tarvitaan jokaisen työntekijän johtamis-, alais- ja kumppanuustaitoja. Luottamuksen ilmapiirissä voimme kertoa mielipiteemme ilman pelkoa. Jokaista työntekijää arvostetaan ammatista riippumatta, vaikeatkin asiat uskalletaan ottaa puheeksi, palautetta ja kiitosta annetaan. Ohjeistus ristiriitojen varalle tehdään kaikille tutuksi ja sen mukaan toimitaan.

Yhdessä tekemisen meininki – asiantuntijuus ja ammattiylpeys: Vuonna 2012 keskityimme asiantuntijuuden kehittämiseen. Teema jatkaa edellisvuonna alkanutta yhdessä tekemisen perusajatusta. Tulosyksikössä tuetaan henkilöstön ammattiosaamista ja kannustetaan lisä- ja täydennyskoulutukseen. Osaamista jaetaan kaikkien käyttöön periaatteella: osaan sen minkä teen ja jaan sen minkä osaan. Perehdytys on suunnitelmallista ja opiskelijaohjauksessa hyödynnetään kliinisten opettajien ja asiantuntijoi-den osaamista. Myös työkierron mahdollisuus muistetaan. Lisäksi kehitetään kehityskeskustelujen sisältöä, toimivuutta ja käytäntöjä. Aloitetoiminnan uusilla ohjeilla innostetaan työn kehittämiseen.

Työturvallisuus ja –terveys – jokaisen etu: Vuoden 2013 teemaksi valitsimme työterveyden ja –turvallisuuden kehittämisen. Ammattitaitoon kuuluu oleellisena osana tietää omaan työhön liittyvät turvallisuus- ja terveysriskit sekä taito välttää ne ja toimia oikein. Säännöllisillä työturvallisuuskierroksilla järjestys ja siisteys pysyvät hyvällä tasolla ja tapaturmia voidaan tehokkaasti ehkäistä. Jokainen sattunut tapaturma ja vaaratilanne käydään läpi keskustellen, ettei kenellekään muulle pääse tapahtumaan vastaavaa. Työmatkat ovat työssäkäynnin vaarallisinta aikaa, joten siksi on hyvä pysähtyä hetkeksi ennen matkaan lähtöä.

Työaikajoustoilla rytmitetään työtä ja vapaa-aikaa. Ergonominen työvuorosuunnittelu parantaa palautumista, ja työaika-autonomia antaa mahdollisuuksia suunnitella työ ja muu elämä itselle sopivaksi kokonaisuudeksi. Työtä täytyy voida tauottaa. Omasta jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. Työnantajan tarjoamaa työterveyshuoltoa kannattaa hyödyntää ennaltaehkäisevästi. Oman yksikön työsuojelupari ohjaa riskien hallintaan. Ergonomiaan perehtyneeltä Erkolta voi kysyä neuvoa potilaan siirtokoulutukseen hakeutumisesta ja oikeista siirtotavoista.

KIRmaus -liikuntakampanja kannustaa työntekijöitä liikkumaan. Vuoden aikana tutustumme HYKSin työyhteisöliikuntapalveluihin, käytämme henkilöstöalennuksia sekä osallistumme HUSin liikuntatapahtumiin ja työsuojelun kampanjoihin. Liikuntaharrastuksen aloittamiseen innostamme kuukauden kestävällä kuntoa kohottavalla työmatkaliikuntakisalla.

Teemat muodostavat työhyvinvoinnin kokonaisuuden yhdessä hyvän johtamisen, henkilöstöetuuksien ja iloa tuovan virkistystoiminnan kanssa. Kampanja on myös työhyvinvoinnin kehittämisväline ja materiaalipankki. Se toimii niin esimiehen, työyhteisön kuin jokaisen työntekijän apuna oivaltamisessa mistä kaikesta työhyvinvointi koostuu ja mitä välineitä meillä on sen kehittämiseen. Kampanjan onnistumista arvioidaan vuosittain muun muassa työolobarometrin sekä perehdytys- ja lähtöhaastattelujen avulla.

Työhyvinvointiryhmä, HYKS Operatiivinen tulosyksikkö, HUS:

Kirsi Haapalaakso, pj, työsuojelupäällikkö kirsi.haapalaakso@hus.fi gsm: 0504279187 PL 705 00029 HUS,
Nina Huru, sairaanhoitaja; Markku Hynynen, ylilääkäri; Helena Leppänen, työsuojeluvaltuutettu; Pia Luhti,
työsuojeluvaltuutettu; Nina Oksanen, osastonhoitaja; Susanna Puumi, työsuojelupäällikkö; Heikki Rihkanen,
ylilääkäri; Annukka Satukangas, osastonsihteeri; Tarja Särkioja, osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja; 2011: Veli
Sova, työsuojelupäällikkö; Leena Timonen, erikoissuunnittelija; 2012: Virpi Moilanen, työterveyshoitaja

Kirjoittaja

,