fbpx

Work goes happy

Blogit

Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu meille kaikille

Lainsäädännöllä, poliittisilla päätöksillä ja työmarkkinajärjestöjen
sopimuksilla on oma tärkeä roolinsa työhyvinvoinnin turvaamisessa. Ne
luovat vankan perustan ja raamit työhyvinvoinnin kehittämiselle. Ne eivät
voi kuitenkaan korvata sitä, mitä työhyvinvoinnin edistämiseksi tehdään
yksittäisillä työpaikoilla.
Jokaisella työpaikan toimijalla on oma vastuunsa työhyvinvoinnista. Tätä
vastuuta emme voi ulkoistaa muille. Osaava ja oikeudenmukainen johtaminen
on kaiken lähtökohta, mutta se ei yksin riitä. Hyvät alais- ja
kollegataidot ovat yhtä tärkeitä. Kyse on yksinkertaisesti siitä, kuinka
kohtelemme työtovereitamme, alaisiamme ja esimiehiämme. Jokaisen kannattaa
silloin tällöin miettiä, toiminko itse työyhteisössäni niin kuin haluaisin
muiden minua kohtelevan.
Työhyvinvointia on parannettava yhteistyössä työntekijöiden, johdon ja
esimiesten kesken. Tavoitteena tulee olla työssään viihtyvä, motivoitunut
ja olonsa turvalliseksi kokeva työntekijä. Työntekijöiden mahdollisuuksia
vaikuttaa omaan työhönsä ja lähityöyhteisöönsä tulee parantaa.
Vuoropuhelua oman työpaikan asioista työntekijöiden ja työnantajan välillä
tulee kehittää edelleen, sillä se lisää luottamusta.
Määräaikais- ja pätkätyöntekijät kokevat liian usein, että he eivät ole
työpaikan ”täysvaltaisia” jäseniä. Heidän huomioimisensa työpaikan
tärkeinä toimijoina lisää koko työpaikan hyvinvointia. Työntekijöillä on
paljon osaamista, jota ei vielä hyödynnetä tarpeeksi. Kun ihminen kokee,
että hän tekee työtä, jossa hän voi hyödyntää osaamistaan ja kykyjään,
siitä hyötyy niin työnantaja, työntekijä kuin koko työyhteisö. Koko
henkilöstöä tulee kannustaa ja palkita hyvistä suorituksista
tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.
Työhyvinvointia lisää myös se, että työntekijöiden ammattitaidosta ja
osaamisesta pidetään huolta läpi työuran. Hyvä työnantaja investoi myös
koko henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen.
Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen sekä ikääntyneiden työntekijöiden
tarpeiden huomioiminen ovat tärkeimpiä haasteita työhyvinvoinninn
edistämiselle. Sitä voidaan edistää niin lainsäädännöllä,
työmarkkinaratkaisuilla kuin etenkin yksittäisten työpaikkojen joustavilla
käytännöillä. Työntekijän elämäntilanteen huomioiva työnantaja on
vahvoilla, kun kilpaillaan osaavasta ja hyvästä työvoimasta.
Suomalainen työelämä on kovin mustavalkoista. Olet joko täysillä mukana
tai olet kokonaan ulkona. Työelämän käytäntöjen tulisi tukea sitä, että
osatyökykyiset voisivat osallistua työelämään oman jaksamisensa mukaan.
Työelämässä mukana olo luo hyvinvointia.
Hyvinvoivat työntekijät ja viihtyisät työympäristöt ovat Suomen
tulevaisuuden yksi tärkeimpiä menestystekijöitä.
Toivotan menestystä Work goes happy –työhyvinvointikiertueelle.
Paavo Väyrynen

Kirjoittaja

,