fbpx

Work goes happy

Blogit

Johtamisen ketju on hyvä kokonaisuuden kuva

Johtamisen ketju kuvaa kokonaisuutta, joka alkaa organisaation strategiasta ja päätyy asiakastuloksiin – niin asiakashyödyn kuin taloudenkin kannalta. Johtamisen ketju liittää yhteen johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden. Perustana tälle on tutkimus- ja kehitystyö, jota olen päässyt tekemään tiimillä Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa. Tutkimustulosten ja yrityskohtaisten analyysien perusteella olen vakuuttunut, että kokonaisuus ratkaisee tulokset – ja tätä kokonaisuutta johtamisen ketju kuvaa

 

 

Organisaation strategia on lähtökohta ihmisten johtamiselle

Organisaation strategia määrittää aikaansaamisen tavoitteet. Strategia yksinkertaisuudessaan kuvaa, mitkä ovat ne suuret urotyöt, jotka halutaan toteuttaa. Strategisia tavoitteita voivat olla taloudelliseen menestykseen, asiakashyötyyn, vastuullisuuteen ja myös henkilöstöön liittyvät asiakokonaisuudet.

Ihmisten johtamiselle tulee päättää sisällöt, tavoitteet, vastuut ja mittarit

Strategian ja sen toteuttamisen (=työn) vaatimukset määrittävät ihmisten johtamisen sisältöalueet ja tavoitteet. Yrityskohtaisesti sisällöt voidaan pohtia pelkistetyn kysymyksen kautta: ”Mitä työn laadukas ja tuloksellinen tekeminen edellyttää ihmisiltä ja työyhteisöltä?” Asiaa kannattaa lähestyä asiakkaitten näkökulmasta, heillehän työtä tehdään.

Esimerkin mukaan tulee siis pohtia ja päättää, millä kyvykkyyksillä asiakaskokemus maksimoidaan ja vastuullisuus varmistetaan. Minkälaista osaamista nämä vaativat esimiehiltä ja henkilöstöltä? Miten nämä osaamiset konkretisoidaan tavoitteiksi ja niitä mittaaviksi mittareiksi?

Tavoitteiden ja mittareiden päättämisen jälkeen oleellista on pohtia yhdessä, miten ne saavutetaan. Tällöin voidaan samalla sopia eri ihmisten rooleista ja vastuista; johdolla, esimiehillä ja henkilöstöllä on jokaisella oma erilainen rooli kokonaisuuden kehittämisessä. Roolien määrittämisessä on hyvä vastata kysymykseen: ”Mitä minä voin omalla toiminnallani tehdä tavoitteen saavuttamiseksi?”

Hyvä esimiestyö – johtajuus tukee ihmisten aikaansaamista

Hyvä johtaminen – siis myös esimieheen kohdistuva johtaminen ja tuki – ovat tärkeä askel kohti henkilöstötuottavuutta ja asiakashyötyjä. Kannustava, osallistava, mutta myös oikeudenmukaisesti jämäkkä esimies saa porukkansa tekemään työnsä motivoituneesti ja laadukkaasti. Erityisesti motivaatio ja omaan työhön vaikuttaminen ovat asioita, joista kannattaa keskustella ihmisten kanssa sekä kahden kesken, että tiimeissä. Luottamus ja avoimuus ovat näiden keskustelujen elinehto.

Henkilöstötuottavuus tekee tuloksen

Henkilöstötuottavuus on osaamisen, motivaation ja työkyvyn yhdistelmä. Osaamisessa voidaan erotella alan yleinen ammattitaito ja omaan työhön vaikuttaminen – oman työn omistaminen. Mahdollisuus työhön vaikuttamiseen tarkoittaa myös parempaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimista, joka on monilla toimialoilla avain parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Motivaatio ja sitoutuminen työhön ovat edellä mainitun ”asiakasextran” mahdollistajia. Motivoituneena teemme kaiken hyvin ihan luonnostaan. Motivaation kehittämiseen kannattaa panostaa kaikin keinoin; motivaation esteet (turhat ärsytykset) tulee poistaa ja tuoda esiin työn asiakashyöty.

Työkyky on pitkän työuran perusedellytys, ilman työkykyä työnteko loppuu! Jokainen työtehtävä määrittää pitkälti sen vaatiman työkyvyn, ja sitä voidaan hahmottaa työn fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten vaatimusten mukaan. Työkyvyn osalta en haluaisi puhua perinteisestä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, vaan työkyvyn kehittämisestä. Työn edellyttämiä kyvykkyyksiä pitää harjoitella!

Asiakas saa hyvää palvelua ja yritys tulosta – julkisella sektorilla palvelulla on vaikuttavuutta

Johtamisen ketju kulminoituu asiakashyötyyn ja sen kautta yrityksen saamaan taloudelliseen tulokseen. Hyvä työ tuo mukanaan hyvän asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden ja niiden kautta asiakkaan sitoutumisen. Pitkäkestoiset asiakassuhteet ovat sekä kestävän kehityksen, että hyvän taloudellisen tuloksen edellytys. Julkisella sektorilla voidaan puhua vaikuttavuudesta taloudellisen tuloksen rinnalla.

Organisaation uudistumiskyky on yksi tärkeä johtamisen ketjun tulos. Osaava ja motivoitunut henkilöstö – siis johto, esimiehet ja työntekijät – ovat uudistumiskykyisiä. Yhteys strategiaan ja sen ketteryyteen on oleellinen – hyvä strategia havainnoi myös uudistumisen tarpeet niin liiketoiminnassa, kuin ihmisten kyvykkyyksissä.

Ossi Aura, PhD, strategisen hyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä

 

Kirjoittaja

,