fbpx

Work goes happy

Blogit

Arvot näkyvät vuorovaikutuksessa

Mikä sinulle on tärkeää toimiessasi työyhteisösi jäsenenä – onko se esimerkiksi avoimuus, läsnäolo tai kaikkien tasapuolinen huomioiminen? Millaista vuorovaikutusta haluat edistää työpaikallasi? Kuinka otat huomioon ympärilläsi olevia ihmisiä?

Nämä kysymykset herättelevät sinua pohtimaan omia arvojasi liittyen sosiaalisiin suhteisiin ja töissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Arvot vastaavat kysymykseen siitä, mikä meille on tärkeää. Ne ohjaavat toimintaamme ja heijastuvat ympärillemme esimerkiksi siinä, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin, miten puhumme toisillemme ja millaista ilmapiiriä luomme ihmissuhteisiimme. Kun tulemme tietoiseksi sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä arvoistamme, voimme edistää niiden mukaista toimintaa – sekä vapaa-ajan ihmissuhteissamme että työyhteisössämme.

Näen, että työpaikalla tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus ja työyhteisön toimivuus luovat pohjan työssä viihtymiselle, työssä jaksamiselle sekä yhteishengelle. Työyhteisö koostuu erilaisista yksilöistä, jotka kukin tuovat yhteisöön oman osaamisensa, vahvuutensa sekä omat vuorovaikutustyylinsä ja arvostuksensa. Tullaksemme tietoisemmaksi omista tavoistamme sekä arvostuksistamme ja voidaksemme ottaa askelia haluamaamme suuntaan, jokainen meistä voi pysähtyä pohtimaan, mitä juuri minä tuon työyhteisööni. Millainen työkaveri tai esimies minä haluan olla?

On hyvä tiedostaa, että olemme hyvin erilaisia siinä, miten koemme erilaiset asiat, mihin huomiomme kiinnittyy ja miten toimimme erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kaikessa toiminnassa – myös omien arvojen toteuttamisessa – toisten ihmisten ja heidän erilaisuutensa kunnioittaminen on mielestäni tärkeää.

Nyt pyydän Sinua, hyvä lukija, kirjoittamaan itsellesi ylös kolme asiaa, jotka ovat sinulle tärkeitä suhteessa työyhteisösi jäseniin ja töissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Jos työskentelet yksin, esimerkiksi yrittäjänä, voit pohtia asiaa suhteessa asiakkaisiisi tai yhteistyökumppaneihisi.

Oletko kaukana siitä, mitä toivoisit, vai toimitko jo pääosin arvojesi mukaan?

Seuraava askel on pohtia, millä tavalla voisit tehdä arvojasi näkyväksi työyhteisössäsi ja ihmissuhteissasi; mitä hyvää sinä voisit tuoda niihin? Voimme toteuttaa arvojamme työn arjessa esimerkiksi kuuntelemalla toisiamme keskeyttämättä ja osoittamalla työkaverille tukea ja välittämistä kysymällä hänen kuulumisiaan. Esimiestasolla arvostusta voi viestiä esimerkiksi työntekijän vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksia lisäämällä.

Loppujen lopuksi arvoissa ei ole kysymys mystisistä asioista, vaan siitä, miten toimimme jokapäiväisessä elämässämme. Arvojen mukainen toiminta voi vapauttaa yllättävän paljon energiaa ja elinvoimaisuutta, sillä silloin olemme yhteydessä siihen, mistä syvällä sisimmässä välitämme. Parhaimmillaan tämä heijastuu ihmissuhteisiimme ja työyhteisöömme tuoden sinne lisää inhimillisyyttä, reilua toimintaa ja välittämisen kulttuuria.

Tekstissäni olen nojautunut Steven Hayesin ja hänen työryhmänsä kehittämän hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteisiin arvoista ja arvotyöskentelystä. Siinä keskeistä on omien arvojen selkiyttäminen eri elämänalueilla ja omistautuminen niiden mukaisiin tekoihin.

Jasmin Kurkaa-Kivelä psykologi ja valmentaja Lifted

Kirjoittaja

Jasmin Kurkaa-Kivelä, Psykologi ja valmentaja, Lifted